1. Trang chủ
  2. Hỗ trợ
  3. Thông tin khách hàng khi tạo vận đơn

Thông tin khách hàng khi tạo vận đơn

Ở mục Đến đâu khi tạo mới vận đơn, khi thêm số điện thoại vào trước, thông tin của khách hàng sẽ tự động được truy xuất trong danh sách khách hàng nếu có và bổ sung vào các trường còn lại.

Bao gồm vị trí đã cài đặt sẵn.