1. Trang chủ
  2. Hỗ trợ
  3. Quản lý vận đơn
  4. Thông báo thay đổi trạng thái giao hàng

Thông báo thay đổi trạng thái giao hàng

Ở bài viết trước Movecrop hướng dẫn bạn quản lý danh sách vận đơn và cập nhật vận đơn. Trong bài viết này Movecrop sẽ hướng dẫn bạn cấu hình gửi thông báo đến người nhận hàng.

Để cài đặt tin từ thanh menu Cài đặt ---->Cài đặt khác

Hệ thống sẽ mở như màn hình dưới đây:

Ở màn hình này khi một vận đơn được thay đổi trạng thái thì hệ thống sẽ gừi thông báo đến khách hàng (người nhận hàng) thông qua Email tương ứng với trạng thái mà bạn đã cấu hình. Chẳng hạn như: Khi trạng thái vận đơn đang xử lý hoặc hoàn thành thì sẽ gửi thông tin đến người nhận hàng với nội dung mà bạn đã cấu hình.

Các bài viết liên quan (1)