Thêm mới và cập nhật tin tức

Ở bài viết trước Movecrop đã hướng dẫn bạn quản lý nhân viên và quản lý danh mục tin tức. Trong bài viết này Movecrop hướng dẫn bạn thêm mới một tin tức

Để thêm mới tin tức từ thanh menu Portal----> Tin tức----> Thêm tin tức mới

Hệ thống sẽ mở như màn hình dưới đây:

 

Ở màn hình thêm mới tin tức và nội dung tin tức bạn phải nhập nội dung cho cả 2 ngôn ngữ tiếng việt và tiếng anh. Nhấn nút Thêm để hoàn tất việc thêm mới tin tức.

Lưu ý: Tin tức chỉ hiển thị trên website khi tin tức đó đã được duyệt

Bạn có thể chỉnh sửa tin tức đã thêm trước đó bằng cách nhấn vào Sửa ở ngoài danh sách tin tức.

Các bài viết liên quan (1)