1. Trang chủ
  2. Hỗ trợ
  3. Quản lý lượt giao hàng
  4. Thêm mới và cập nhật lượt giao hàng

Thêm mới và cập nhật lượt giao hàng

Ở bài viết trước Movecrop hướng dẫn bạn quản lý thông tin vận đơn và shipper. Trong bài viết này Movecrop sẽ hướng dẫn bạn tạo mới một lượt giao hàng cho shipper.

Để tạo mới một lượt giao hàng từ thanh menu Giao hàng ----> Lượt giao hàng ---->Thêm lượt giao hàng

Hệ thống sẽ mở như màn hình dưới đây:

Nhập thông tin cho lượt giao hàng mới và nhấn Lưu để hoàn tất.

 

Mô tả:

  • Ngày giao hàng: Ngày sẽ bắt đầu giao hàng cho lượt giao hàng này
  • Xuất phát từ bưu cục: chọn nơi xuất phát đầu tiền từ bưu cục nào cho lượt giao hàng này
  • Shipper: Nhân viên shipper sẽ đảm nhận giao hàng cho lượt giao hàng này
  • Mã lượt giao hàng: Mã lượt do hệ thống tự sinh ra nếu để trống hoặc bạn có thể thay đổi mã mới
  • Trạng thái: Trạng thái của lượt giao hàng.

 Bạn có thể cập nhật thông tin lượt giao hàng bằng cách nhấn vào Sửa của lượt giao hàng tại danh sách lượt giao hàng.