Thêm mới Shipper vào công ty

Ở bài viết trước Movecrop đã hướng dẫn bạn thêm mới nhân viên vào công ty và phân quyền truy cập. Trong bài viết này Movecrop sẽ hướng dẫn bạn thêm mới một Shipper vào trong công ty.

Để thêm mới một shipper, từ thanh menu Cài đặt----> Shipper ----> Thêm Shipper

Hệ thống sẽ mở như màn hình dưới đây:

Mô tả:

  • Họ tên: Nhập họ tên của shipper
  • Giới tính: Chọn giới tính cho shipper
  • Email: Nhập địa chỉ email của shipper (dùng email này để đăng nhập)
  • Điện thoại: Điện thoại của shipper
  • ID nội bộ: Mã nội bộ của shipper
  • Bưu cục: Nơi làm việc của shipper sẽ trực

Nhập đầy đủ thông tin nhân viên mới và nhấn nút Thêm để hoàn tất.

 Nếu nhân viên vừa mới thêm vào với địa chỉ email chưa từng đăng ký trên tài khoản trên hệ thống Movecrop thì hệ thống sẽ thông báo và yêu cầu nhập mật khẩu đăng nhập cho Shipper như màn hình dưới đây:

Lưu ý

Mật khẩu đăng nhập phải từ 6 kí tự trở lên.

Nếu Shipper đã có địa chỉ Email tồn tại trên Movecrop thì sẽ không xuất hiện ô nhập mật khẩu đăng nhập cho shipper. Mà dùng chung mật khẩu của Shipper đã đăng ký tài khoản trước đó.

Một tài khoản shipper có thể có nhiều công ty, sau khi đăng nhập sẽ thấy những công ty mà bạn là nhân viên của nó.