1. Trang chủ
  2. Hỗ trợ
  3. Quản lý nhân viên
  4. Thêm mới nhân viên vào công ty

Thêm mới nhân viên vào công ty

Trong bài viết này Movecrop sẽ hướng dẫn bạn thêm mới một nhân viên vào trong công ty.

Để thêm mới một nhân viên, từ thanh menu Cài đặt----> Nhân viên ----> Thêm nhân viên

Hệ thống sẽ mở như màn hình dưới đây:

Mô tả:

  • Họ tên: Nhập họ tên của nhân viên
  • Giới tính: Chọn giới tính cho nhân viên
  • Email: Nhập địa chỉ email của nhân viên (dùng email này để đăng nhập)
  • Điện thoại: Điện thoại của nhân viên
  • ID nội bộ: Mã nội bộ của nhân viên
  • Bưu cục: Nơi làm việc của nhân viên
  • Chức vụ: Chức vụ của nhân viên

 

Nhập đầy đủ thông tin nhân viên mới và nhấn nút Thêm để hoàn tất.

 Nếu nhân viên vừa mới thêm vào với địa chỉ email chưa từng đăng ký trên tài khoản trên hệ thống Movecrop thì hệ thống sẽ thông báo và yêu cầu nhập mật khẩu đăng nhập cho nhân viên như màn hình dưới đây:

Lưu ý

Mật khẩu đăng nhập phải từ 6 kí tự trở lên.

Nếu nhân viên đã có địa chỉ Email tồn tại trên Movecrop thì sẽ không xuất hiện ô nhập mật khẩu đăng nhập cho nhân viên. Mà dùng chung mật khẩu của nhân viên đã đăng ký tài khoản trước đó.

Một tài khoản nhân viên có thể có nhiều công ty, sau khi đăng nhập sẽ thấy những công ty mà bạn là nhân viên của nó.