1. Trang chủ
  2. Hỗ trợ
  3. Quản lý nhân viên
  4. Mô tả quyền trên hệ thống quản lý

Mô tả quyền trên hệ thống quản lý

Phân quyền là hoạt động phân phối trách nhiệm thông qua chức năng của tổ chức và là một trong những quyết định quan trọng nhất trong quản lý. Phân quyền và việc ủy nhiệm công việc một cách chính thức để người được trao quyền chịu trách nhiệm những công việc cụ thể. Phân quyền là việc làm cần thiết vì không một CEO nào có thể 3 đầu 6 tay để thực hiện tất cả mọi việc.

Mô tả quyền truy cập

Quyền truy cập Mô tả
company.setting Quyền cài đặt chung
employee.manage Quản lý nhân viên, shipper và phương tiện
shippingorder.manage Quản lý vận đơn (thêm - sửa)
shippingorder.view Xem thông tin vận đơn
shippingroute.manage Quản lý lượt giao hàng
shippingroute.view Xem lượt giao hàng
merchant.manage Quản lý đối tác
movinglog.view Xem lịch sử di chuyển của shipper
dashboard.view Xem dashboard theo dõi hoạt động