Danh sách vận đơn

Ở bài viết trước Movecrop hướng dẫn bạn quản lý lượt giao hàng và shipper. Trong bài viết này Movecrop sẽ hướng dẫn bạn xem danh sách các vận đơn của công ty.

Để xem danh sách vận đơn từ thanh menu Giao hàng ----> Vận đơn

Hệ thống sẽ mở như màn hình dưới đây:

Ở màn hình danh sách vận đơn bạn có thể xem tổng quan về tất cả vận đơn:

  • COD số tiền cần thu cho vận đơn này bằng cách rê chuột vào chữ COD của vận đơn cần xem
  • Theo dõi được trạng thái là vận đơn này đã lấy (gom) hàng về bưu cục từ kho của đối tác hay chưa.
  • Tìm kiếm được tất cả các vận đơn có trong 1 lượt giao hàng bằng cách nhấn vào mã Lượt giao hàng và biết được vận đơn nào chưa được gán vào lượt giao.
  • Trạng thái giao hàng của từng vận đơn là mới, giao thành công, thất bại.