Danh sách lượt giao hàng

Ở bài viết trước Movecrop hướng dẫn bạn quản lý vận đơn và shipper. Trong bài viết này Movecrop sẽ hướng dẫn bạn xem danh sách lượt giao hàng

Để xem danh sách lượt giao hàng từ thanh menu Giao hàng ----> Lượt giao hàng

Hệ thống sẽ mở như màn hình dưới đây:

Ở danh sách lượt giao hàng bạn có thể lọc và tìm kiếm theo mã lượt giao hàng, người tạo, trạng thái thông qua công cụ tìm kiếm.

Ngoài ra bạn cũng có thể xem được một lượt giao hàng có bao nhiêu vận đơn trong đó và trạng thái của lượt giao hàng.

Lưu ý:

Lượt giao hàng chỉ gửi đến app của shipper khi lượt giao hàng đó ở trạng thái Chờ phản hồi thì lúc này shipper sẽ nhận được thông tin và bắt đầu xác nhận và tiến hành giao hàng.