Báo cáo tổng quan giao hàng

Ở bài viết trước Movecrop sẽ hướng dẫn bạn quản lý vận đơn và lượt giao hàng gán đơn hàng cho Shipper. Trong bài viết này Movecrop sẽ hướng dẫn bạn xem báo cáo thống kê về quá trình giao hàng.

Để xem báo cáo giao hàng, từ thanh menu Giao hàng ----> Báo cáo

Hệ thống sẽ mở như màn hình dưới đây: 

 

Với màn hình báo cáo tổng quan giao hàng bạn có thể xem báo cáo theo một khoảng thời gian tùy chọn. Báo cáo sẽ thể hiện dữ liệu trong khoảng thời gian đang chọn và so sánh với khoảng thời gian trước đó trong quá khứ để thể hiện được tình hình kinh doanh giao hàng của của công ty. Ngoài ra hệ thống còn hiển thị % tăng giảm so với khoảng thời gian trước đó.

Ngoài xem theo tổng quan bạn có thể xem theo chi tiết từng báo cáo của mục giao hàng như sau:

  • Heatmap 

Giúp bạn xem được quá trình phân bổ và khu vực giao hàng nhiều nhất ở những khu vực, tỉnh thành phố nào. Dựa vào đó để có thể mở rộng mạng lưới giao hàng của công ty.

 

  • Vận đơn

Thống kê số lượng vận đơn theo thời gian, có thể xem theo từng ngày, tháng hay khoảng thời gian tùy chọn

  • Lượt giao hàng

Thống kê số lượng lượt giao hàng trong ngày, trong tháng hay khoảng thời gian tùy chọn cần xem.

  • Khu vực

Xem số lượng vận đơn theo từng khu vực và tổng khối lượng của tất cả đơn hàng theo từng khu vực

  • Trạng thái vận đơn

Thống kê số lượng đơn hàng giao theo từng trạng thái và theo khoảng thời gian tùy chọn