Phân quyền theo vai trò

Đối với các doanh nghiệp thì dữ liệu, thông tin doanh nghiệp là những thứ quyết định sự “ sống còn “ của doanh nghiệp. Thông tin nào được truy cập và được xử lý đúng người vẫn còn là vấn đề của các doanh nghiệp..

Movecrop sẽ giúp bạn giải quyết nỗi lo đó với hệ thống phân quyền mạnh mẽ, chặt chẽ chi tiết đến từng chức năng, thao tác thông tin nào được nhìn thấy, được thêm, sửa, xóa trên hệ thống và những người được phân quyền mới có thể làm được điều đó

Xem chi tiết

Backup dữ liệu

Dữ liệu nhập vào Movecrop sẽ được lưu trữ trong nhiều bản khác nhau vào mỗi ngày. Ngoài ra, bạn có thể tự tạo ra các bản sao lưu khi cần thiết chẳng hạn như:

  • Tải các dữ liệu đã nhập về bằng cách xuất thành một file Excel theo một khoảng thời gian hay một tiêu chí cụ thể.
  • Các dữ liệu đã xuất thường được dùng để tạo thành các bản sao lưu của riêng bạn, lưu trữ dữ liệu hoặc chuyển dữ liệu sang các hệ thống khác.

Audit Log

Audit Log là một tính năng giúp bạn theo dõi, xem lại lịch sử thao tác của tất cả nhân viên trong công ty trong trường hợp công ty bạn có rủi ro về dữ liệu hay bị đánh cắp dữ liệu mà bạn muốn điều tra và xem ai đã làm ảnh hưởng đến dữ liệu chung của công ty.